sobota, 31 lipca 2021 r.

imieniny: Ignacego, Lodomiry, Romana

15°
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Organizacje Pozarządowe

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia, które podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do rejestracji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych dla których organem rejestrującym jest Starosta Wejherowski stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176) oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).

Na dzień 31.03.2017 r. Starosta Wejherowski jest organem nadzoru dla 445 stowarzyszeń.

Na terenie powiatu wejherowskiego:

  • istnieje 236 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • istnieje 81 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
  • istnieje 31 uczniowskich klubów sportowych;
  • istnieje 40 ochotniczych straży pożarnych;
  • istnieje 41 stowarzyszeń zwykłych;
  • istnieje 9 oddziałów/kół stowarzyszeń;
  • istnieją 4 kluby sportowe, które prowadzą działalność gospodarczą
  • istnieją 3 stowarzyszenia zwykłe nowej ewidencji.

Wykaz Stowarzyszeń aktualny na dzień 31.03.2017 r.

Zestawienie ogólne Stowarzyszeń

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła dnia 28 października 2016 r. uchwałę nr V/XXIV/246/16 w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, a także terminów zgłaszania kandydatów na członków tej Rady.

W dniu 29 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie na 3-letnią kadencję.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał dot. strategii rozwoju Powiatu,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi w tym programów o współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Powiatowa RDPP składa się z czternastu członków:
- dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego,
- dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wejherowskiego,
- dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Przewodniczący Rady – Bartłomiej Engelbrecht
Wiceprzewodniczący Rady - Radosław Kamiński

2017-05::1494934027-dsc-0011.jpg

Posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wejherowie w styczniu 2017 r.