sobota, 22 lutego 2020 r.

imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera jakim jest podmiot ekonomii społecznej spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu         w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020